Privacy verklaring

Privacy verklaring

omdat we zorgvuldig met je gegevens om gaan!


Privacyverklaring Stichting Whiskypromotion

(organisator Whisky aan het Strand)


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Stichting Whiskypromotion, gevestigd te Middelharnis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56625278.Verwerken persoonsgegevens

Als u gegevens aan Whiskypromotion verstrekt, dan worden deze verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Whiskypromotion gebruikt verzamelde gegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.


Whiskypromotion zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting, aan verwerkers voor Whiskypromotion, of nadat dit specifiek aan u is voorgelegd en u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw gegevens. Zie voor nadere details de onderstaande specificatie.


Als u wilt inzien welke gegevens we van u hebben, kunt u dat schriftelijk bij ons opvragen. Mocht het zo zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, kunnen we deze voor u corrigeren. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken  of uw gegevens te verwijderen. Als u eerder toestemming heeft gegeven kunt u uw toestemming ook te allen tijde weer intrekken.


Als u een klacht heeft bijvoorbeeld over de manier waarop Whiskypromotion uw gegevens verwerkt, of als u een bezwaar heeft naar aanleiding van de afhandeling van uw verzoek tot inzage, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens, kunt via de onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Tevens kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Whiskypromotion heeft geen leden of donateurs en voert daarom geen leden- of donateursadministratie.


Onze website gebruikt geen cookies.


Inschrijving evenement

Meldt u zich aan voor een evenement van Whiskypromotion zoals Whisky aan het Strand? Dan gebruiken wij de door u opgegeven gegevens (uw naam, organisatie, functie (optioneel) en emailadres) uitsluitend om u te registreren voor dit evenement en om vooraf een beeld te vormen van het type deelnemers dat zich heeft aangemeld. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Na afloop van het evenement worden uw gegevens zestien maanden bewaard om indien nodig naar aanleiding van het evenement correspondentie te kunnen voeren. Na afloop van deze zestien maanden worden uw gegevens verwijderd uit de voor het evenement aangelegde registratie.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.Afnemen/downloaden van betaalde producten of diensten

Wij verwerken de gevraagde gegevens (uw naam, organisatie (optioneel), adres en woonplaats (optioneel), factuuradres en – woonplaats (optioneel), emailadres, en bestelgegevens) om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren en om – op uw verzoek – adequate ondersteuning te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over Whiskypromotion-gerelateerde nieuwsberichten, producten, diensten of evenementen die voor u mogelijk interessant zijn. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Wij bewaren de verzamelde gegevens gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar die geldt voor onze verkoopadministratie (dit is de fiscale bewaarplicht). Na afloop van deze zeven jaar worden de gegevens verwijderd.Drukwerk

Het bestuur heeft besloten dat het aangaan van een verwerkersovereenkomst bij de aantallen die wij laten drukken een te zwaar middel is. Het ligt in de lijn der verwachting dat verwerkers niet zitten te wachten op kleine klanten zoals wij als ze ook nog de uitgebreide administratieve last hebben van het aangaan van een formele overeenkomst.  Het bestuur is ervan overtuigd dat de dan gekozen drukkerij een gerenommeerde partij is die zorgvuldig omgaat met de aan hen geleverde bestanden.Foto’s

Voor het publiceren van herkenbare foto’s met naam en toenaam zullen we vooraf toestemming vragen.  Foto’s die in een openbare ruimte/openbare gelegenheid gemaakt zijn, kunnen redelijkerwijze worden gepubliceerd, tenzij iemand expliciet heeft aangegeven niet op de foto te willen.Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Uw gegevens worden niet buiten Nederland verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.


Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte en worden niet gedeeld in een Cloud omgeving, zodat derden hier geen toegang toe hebben.


Vragen?

Indien u vragen heeft over dit privacystatement, over de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via:


Stichting Whiskypromotion

Steneweg 21

3241 XG Middelharnis

0031 6 5147 1389


Onze contactgegevens staan ook op onze website www.Whiskypromotion.nl